MDR Analiz

ISO 10993-3

ISO 10993-3

Biological evaluation of medical devices

Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity

ISO 10993-3

Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi

Bölüm 3: Genotoksisite, kanserojenite ve üreme toksisitesi testleri

The basis for biological evaluation of medical devices is often empirical and driven by the relevant concerns for human safety. The risk of serious and irreversible effects, such as cancer or second-generation abnormalities, is of particular public concern. It is inherent in the provision of safe medical devices that such risks be minimised to the greatest extent feasible. The assessment of mutagenic, carcinogenic and reproductive hazards is an essential component of the control of these risks. Not all test methods for the assessment of genotoxicity, carcinogenicity or reproductive toxicity are equally well developed, nor is their validity well established for the testing of medical devices.

Significant issues with test sample size and preparation, scientific understanding of disease processes and test validation can be cited as limitations of available methods. For example, the biological significance of solid state carcinogenesis is poorly understood. It is expected that on-going scientific and medical advances will improve our understanding of and approaches to these important toxicological effects. At the time this document was prepared, the test methods proposed were those most acceptable. Scientifically sound alternatives to the proposed testing may be acceptable insofar as they address relevant matters of safety assessment.

In the selection of tests needed to evaluate a particular medical device, there is no substitute for a careful assessment of expected human uses and potential interactions of the medical device with various biological systems. These considerations will be particularly important in such areas as reproductive and developmental toxicology.

ISO 10993-3 presents test methods for the detection of specific biological hazards, and strategies for the selection of tests, where appropriate, that will assist in hazard identification. Testing is not always necessary or helpful in managing toxicological risks associated with exposure to medical device materials but, where it is appropriate, it is important that maximum test sensitivity is achieved.

In view of the multitude of possible outcomes and the importance of factors such as extent of exposure, species differences and mechanical or physical considerations, risk assessment have to be performed on a case-by-case basis.

 

ISO 10993-3 specifies strategies for risk estimation, selection of hazard identification tests and risk management, with respect to the possibility of the following potentially irreversible biological effects arising as a result of exposure to medical devices:

-genotoxicity;

-carcinogenicity;

-reproductive and developmental toxicity.

 

10993-3 is applicable when the need to evaluate a medical device for potential genotoxicity, carcinogenicity, or reproductive toxicity has been established.

Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesinin temeli genellikle ampiriktir ve insan güvenliği ile ilgili endişeler tarafından yönlendirilir. Kanser veya ikinci nesil anormallikler gibi ciddi ve geri dönüşü olmayan etkilerin riski, özellikle kamuoyunu ilgilendirmektedir. Güvenli tıbbi cihazların sağlanmasında, bu tür risklerin mümkün olan en geniş ölçüde en aza indirilmesi doğaldır. Mutajenik, kanserojen ve üreme tehlikelerinin değerlendirilmesi, bu risklerin kontrolünün temel bir bileşenidir. Genotoksisite, kanserojenlik veya üreme toksisitesinin değerlendirilmesi için tüm test yöntemleri eşit derecede iyi gelişmemiştir ve tıbbi cihazların test edilmesi için geçerlilikleri iyi kurulmamıştır.

Test örneklem büyüklüğü ve hazırlanması, hastalık süreçlerinin bilimsel olarak anlaşılması ve test doğrulaması ile ilgili önemli sorunlar, mevcut yöntemlerin sınırlamaları olarak gösterilebilir. Örneğin, katı hal karsinogenezinin biyolojik önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Devam eden bilimsel ve tıbbi gelişmelerin, bu önemli toksikolojik etkilere ilişkin anlayışımızı ve yaklaşımlarımızı geliştireceği beklenmektedir. Bu belgenin hazırlandığı sırada, önerilen test yöntemleri en kabul edilebilir olanlardı. Önerilen testlere bilimsel olarak sağlam alternatifler, ilgili güvenlik değerlendirmesi konularını ele aldıkları sürece kabul edilebilir olabilir.

Belirli bir tıbbi cihazı değerlendirmek için gereken testlerin seçiminde, beklenen insan kullanımlarının ve tıbbi cihazın çeşitli biyolojik sistemlerle potansiyel etkileşimlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu hususlar üreme ve gelişimsel toksikoloji gibi alanlarda özellikle önemli olacaktır.

ISO 10993-3’ün bu bölümü, belirli biyolojik tehlikelerin tespiti için test yöntemleri ve uygun olduğunda, tehlikenin tanımlanmasına yardımcı olacak testlerin seçimi için stratejiler sunmaktadır. Test, tıbbi cihaz materyallerine maruz kalma ile ilişkili toksikolojik risklerin yönetiminde her zaman gerekli veya yararlı değildir, ancak uygun olduğunda, maksimum test duyarlılığının elde edilmesi önemlidir.

Olası sonuçların çokluğu ve maruz kalma derecesi, tür farklılıkları ve mekanik veya fiziksel hususlar gibi faktörlerin önemi göz önüne alındığında, risk değerlendirmesi duruma göre yapılmalıdır.

ISO 10993-3, tıbbi cihazlara maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan aşağıdaki potansiyel olarak geri dönüşü olmayan biyolojik etkilerin olasılığı ile ilgili olarak risk tahmini, tehlike tanımlama testlerinin seçimi ve risk yönetimi stratejilerini belirtir:

-genotoksisite;

-kanserojenlik;

-üreme ve gelişimsel toksisite.

ISO 10993-3, bir tıbbi cihazın potansiyel genotoksisite, kanserojenlik veya üreme toksisitesi açısından değerlendirilmesi gerektiğinde uygulanabilir.

Our Services Hizmetlerimiz
–    Full Consulting on implementation of the standard for your organisation and devices

–    Selection and rationalisation report for your medical devices

–    Testing in accredited laboratories domestic and abroad according to your certification needs

–    Overall biocompatibility evaluation and annual re-evaluation reports

-Kuruluşunuz ve cihazlarınız için standardın uygulanması konusunda Tam Danışmanlık

-Tıbbi cihazlarınız için seçim ve rasyonelleştirme raporu

-Belgelendirme ihtiyaçlarınıza göre yurt içi ve yurt dışındaki akredite laboratuvarlarda test

-Genel biyouyumluluk değerlendirmesi ve yıllık yeniden değerlendirme raporları