MDR Analiz

ISO 10993-10

ISO 10993-10

Biological evaluation of medical devices

Part 10: Tests for skin sensitization

ISO 10993-10

Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi

Bölüm 10: Cilt hassasiyeti testleri

ISO 10993-10 assesses possible contact hazards from chemicals released from medical devices, which may produce skin sensitization.

Some materials that are included in medical devices have been tested, and their skin sensitization potential has been documented. Especially for dental materials, sensitizing properties were reported. Other materials and their chemical components have not been tested and may induce adverse effects when in contact with human tissue. The manufacturer is thus obliged to evaluate each device for potential adverse effects prior to marketing.

Traditionally, small animal tests are performed prior to testing on humans to help predict human response. Since 2015, several in chemical and in vitro assays have been validated and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) test guidelines released to assess the skin sensitization potential of chemicals. An overview of available alternative skin sensitization tests for neat chemicals is given in Annex C. These test methods, each developed to address a specific key event, can possibly not be sufficient alone to conclude on the presence or absence of skin sensitization potential of chemicals and should be considered in the context of integrated approaches such as integrated approaches to testing and assessment (IATA), combining them with other complementary information. Note that the in vitro and in chemical tests for skin sensitization in Annex C have thus far been validated only for neat chemicals and not for medical devices. To confirm that they are applicable for evaluation of the skin sensitization potential of medical devices, their assays need to be assessed and validated.

Where appropriate, the preliminary use of in vitro methods is encouraged for screening purposes prior to animal testing. To reduce the number of animals used, this document presents a step-wise approach, with review and analysis of test results at each stage. It is intended that, for regulatory submission, skin sensitization studies be conducted using GLP or ISO/IEC 17025 as applicable to the respective country and comply with regulations related to animal welfare. Statistical analyses of data are recommended and used whenever appropriate. This document includes important tools for the development of safe products and is intended for use by professionals, appropriately qualified by training and experience, who can interpret its requirements and judge the outcomes of the evaluation for each medical device, taking into consideration all the factors relevant to the device, its intended use and the current knowledge of the medical device provided by review of the scientific literature and previous clinical experience.

ISO 10993-10 is based on numerous standards and guidelines, including OECD Guidelines, US Pharmacopoeia and the European Pharmacopoeia. It is intended to be the basic document for the selection and conduct of tests enabling the evaluation of dermal sensitization responses relevant to the safety of medical materials and devices.

ISO 10993-10 specifies the procedure for the assessment of medical devices and their constituent materials with regard to their potential to induce skin sensitization.

ISO 10993-10 includes:

-details of in vivo skin sensitization test procedures;

-key factors for the interpretation of the results.

Instructions for the preparation of materials specifically in relation to the above tests are given in Annex A.

ISO 10993-10, tıbbi cihazlardan salınan ve cilt hassasiyetine neden olabilecek kimyasallardan kaynaklanan olası temas tehlikelerini değerlendirir.

Tıbbi cihazlara dahil edilen bazı malzemeler test edilmiş ve cilt hassaslaşma potansiyelleri belgelenmiştir. Özellikle diş hekimliği materyalleri için hassaslaştırıcı özellikler bildirilmiştir. Diğer malzemeler ve kimyasal bileşenleri test edilmemiştir ve insan dokusuyla temas ettiğinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle üretici, pazarlamadan önce her bir cihazı potansiyel olumsuz etkiler açısından değerlendirmekle yükümlüdür.

Geleneksel olarak, insan tepkisini tahmin etmeye yardımcı olmak için insanlar üzerinde test edilmeden önce küçük hayvan testleri yapılır.  2015’ten bu yana, kimyasalların cilt  duyarlılığı potansiyelini değerlendirmek için çeşitli kimyasal ve  in vitro testler doğrulanmış ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) test kılavuzları yayınlanmıştır. Temiz kimyasallar için mevcut alternatif cilt hassaslaştırma testlerine genel bir bakış Ek C’de verilmiştir. Her biri belirli bir kilit olayı ele almak için geliştirilen bu test yöntemleri, kimyasalların cilt hassaslaşma potansiyelinin varlığı veya yokluğu sonucuna varmak için tek başına yeterli olamaz ve test ve değerlendirmeye entegre yaklaşımlar (IATA) gibi entegre yaklaşımlar bağlamında düşünülmeli ve bunları diğer tamamlayıcı bilgilerle birleştirmelidir. Ek C’de cilt hassaslaşması için in vitro ve in chemical testlerin şimdiye kadar tıbbi cihazlar için değil, sadece temiz kimyasallar için doğrulandığını unutmayın. Tıbbi cihazların cilt hassaslaşma potansiyelinin değerlendirilmesi için uygulanabilir olduklarını doğrulamak için, tahlillerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması gerekir.

Uygun olduğunda, hayvan testlerinden önce tarama amacıyla in vitro yöntemlerin ön kullanımı teşvik edilir. Kullanılan hayvan sayısını azaltmak için, bu belge her aşamada test sonuçlarının gözden geçirilmesi ve analizi ile adım adım bir yaklaşım sunmaktadır. Mevzuatın sunulması için, cilt hassaslaştırma çalışmalarının ilgili ülke için geçerli olduğu şekilde GLP veya ISO/IEC 17025 kullanılarak yapılması ve hayvan refahı ile ilgili düzenlemelere uyulması amaçlanmaktadır. Verilerin istatistiksel analizleri önerilir ve uygun olduğunda kullanılır. Bu belge, güvenli ürünlerin geliştirilmesi için önemli araçlar içerir ve cihazla ilgili tüm faktörleri, kullanım amacını ve bilimsel literatürün ve önceki klinik deneyimlerin gözden geçirilmesiyle sağlanan tıbbi cihazın mevcut bilgisini göz önünde bulundurarak, gereksinimlerini yorumlayabilen ve her bir tıbbi cihaz için değerlendirmenin sonuçlarını yargılayabilen, eğitim ve deneyim ile uygun şekilde nitelendirilmiş profesyoneller tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ISO 10993-10, OECD Kılavuzları, ABD Farmakopesi ve Avrupa Farmakopesi dahil olmak üzere çok sayıda standart ve kılavuza dayanmaktadır. Tıbbi malzeme ve cihazların güvenliği ile ilgili dermal sensitizasyon yanıtlarının değerlendirilmesini sağlayan testlerin seçimi ve yürütülmesi için temel belge olması amaçlanmıştır.

ISO 10993-10 , tıbbi cihazların ve bunların kurucu malzemelerinin cilt hassasiyetini tetikleme potansiyelleri açısından değerlendirilmesi için prosedürü belirtir.

ISO 10993-10 şunları içerir:

-in vivo cilt hassaslaştırma testi prosedürlerinin detayları;

-Sonuçların yorumlanması için anahtar faktörler.

Özellikle yukarıdaki testlerle ilgili olarak malzemelerin hazırlanmasına ilişkin talimatlar Ek A’da verilmiştir.

Our Services Hizmetlerimiz
–    Full Consulting on implementation of the standard for your organisation and devices

–    Selection and rationalisation report for your medical devices

–    Testing in accredited laboratories domestic and abroad according to your certification needs

–    Overall biocompatibility evaluation and annual re-evaluation reports

-Kuruluşunuz ve cihazlarınız için standardın uygulanması konusunda Tam Danışmanlık

-Tıbbi cihazlarınız için seçim ve rasyonelleştirme raporu

-Belgelendirme ihtiyaçlarınıza göre yurt içi ve yurt dışındaki akredite laboratuvarlarda test

-Genel biyouyumluluk değerlendirmesi ve yıllık yeniden değerlendirme raporları